วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550


สารบัญ
ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กษัตริย์พระองค์ที่ 15 ของกรุงศรีอยุธยา (องค์ที่ 12 ของราชวงศ์สุพรรณภูมิ) ได้ทำสงครามกับพระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้าสิบทิศแห่งราชวงศ์ตองอูของพม่า คือสงครามช้างเผือก ผลปรากฏว่าอยุธยาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ อยุธยาจึงต้องเสียช้างเผือกไปถึง 4ช้าง , พระราเมศวร (คนละพระองค์กับกษัตริย์องค์ที่ 2 ของกรุงศรีอยุธยา) พระราชโอรสองค์โต ในสมเด็จพระ�! �หาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยทัย ทั้งยังได้พระสุนทรสงครามและพระยาจักรีไป ต่อมาสมเด็จพระไชยเชษฐาแห่งล้านช้างได้ส่งสาส์นมาสู่ขอพระเทพกษัตรี พระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไปเป็นพระมเหสีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงเห็นว่าการพระราชทานพระธิดาไปนั้นเป็นการสร้างพันธมิตรแก่อยุธยาจึงพระราชทานไป** แต่ถูกพม่าชิงตัวไป เพราะการแจ้งข่าวนี้ของพระมหาธ�! �รมราชาแก่พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนอง ในปี พ.ศ.2111 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จสวรรคต ในช่วงของสงครามครั้งนี้ สมเด็จพระมหินทราธิราชจึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาแล้วจึงเสียกรุง

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่
เหตุการณ์ก่อนเสียกรุงครั้งที่ 1
พระเจ้าบุเรงนองมีดำริจะบุกเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้น จึงยกทัพตีเมืองต่างๆ ที่เป็นเมืองในปกครองของกรุงศรีอยุธยาแม้กระทั่งเมืองพิษณุโลกสองแคว แต่ก็ยังไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกได้ สมเด็จพระเจ้าอภัยพุทธบวร ไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ได้เสด็จยกมาช่วยแต่ก็ถูกพม่าตีแตกพ่ายที่สระบุรี พระยาจักรีหนึ่งในเสนาที่ถูกกุมตัวไปยังกรุง�! ��งสาวดี เมื่อครั้งแพ้สงครามช้างเผือก ก็เห็นแก่ทรัพย์ที่พระเจ้าบุเรงนองประทานให้ผู้ที่คิดแผนตีกรุงศรีอยุธยาลงได้ จึงเสนอตัวเป็นหนอนบ่อนไส้ในกรุงศรีอยุธยา โดยเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาทำทีเป็นว่าลอบหนีมาจากกรุงหงสาวดีได้ ประกอบด้วยความไว้พระทัยที่พระมหินทราธิราชมีต่อพระยาจักรีผู้นี้ จึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่ พระยาจักรีจึงวางอุบายให้ท�! ��ารที่มีความสามารถไปประ� �ำกองที่ไม่มีความสำคัญ และให้ทหารที่ไร้ฝีมือมาเป็นทัพหน้าประจัญบานกับกองทัพของพระเจ้าบุเรงนอง เพียงข้ามคืนกรุงศรีอยุธยาก็พ่ายแพ้ เสียกรุงให้กับพม่าเป็นครั้งแรก

�
เหตุการณ์ช่วงเสียกรุงครั้งที่ 1
พระยาจักรีเมื่อกลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรงนอง ก็ผิดคาด ด้วย พระเจ้าบุเรงนองมีพระราชโองการให้ประหารชีวิตพระยาจักรีเนื่องจากการเป็นกบฎ กล่าวคือ พระยาจักรีนั้นทำได้แม้กระทั่งการทรยศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง แล้วต่อไปในภายภาคหน้าก็คงจะสามารถทรยศกรุงหงสาวดีได้เช่นกัน โดยตอกมือไว้กับหีบทองของรางวัลที่บุเรงนองประทานให้แล้วจับถ่วงน้ำ


รางวัลของพระยาจักรี
สมเด็จพระมหินทราธิราช ถูกพาตัวไปที่กรุงหงสาวดี โดยบุเรงนองตั้งให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของอยุธยา ซึ่งมาจากราชวงศ์สุโขทัย


การประกาศอิสรภาพ

ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของราชวงศ์ของอยุธยา เพราะจากในตำราอื่นๆระบุว่าพระเจ้าปราสาททองเป็นโอรสลับของพระเอกาทศรถ และขุนหลวงสรศักดิ์ก็เป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตอนแรกที่สาส์นนี้มาถึงพระเทพกษัตรีประชวรอยู่จึงส่งพระธิดาซึ่งเกิดจากสนมพระนามว่าพระแก้วฟ้าแต่ถูกส่งกลับมาพร้อมสาส์นอีกฉบับว่าต้องการแต่พระเทพกษัตรีที่ประสูติจากพระสุริโยทัยที่กล้าหาญเท่านั้นทางอยุธยาจึงส่งพระเทพกษัตรีไปจนเกิดเหตุนี้

ไม่มีความคิดเห็น: