วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550อำเภอสามพราน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม มีแม่น้ำนครชัยศรีไหลผ่านที่ตั้งและอาณาเขต
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)ประวัติศาสตร์
อำเภอสามพรานแบ่งการปกครองเป็น 16 ตำบล 137 หมู่บ้าน ดังนี้


�
การปกครองส่วนภูมิภาค
ท้องที่อำเภอสามพราน ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลสามพราน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสามพราน ตำบลท่าตลาด ตำบลคลองใหม่ และตำบลยายชา
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล มีตำบลละ 1 แห่ง (ยกเว้นตำบลอ้อมใหญ่) รวม 15 แห่ง ซึ่งมีอยู่ 5 แห่ง ที่ดูแลพื้นที่ตำบลนั้น ๆ เฉพาะส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอสามพราน
สถานที่สำคัญ

สวนสามพราน
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
ตลาดดอนหวาย

ไม่มีความคิดเห็น: