วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

วันรัต

ส่วนหนึ่งของ
พุทธศาสนา
พระพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
วันรัต (อ่านว่า วันนะรัด) แปลว่า ผู้ยินดีในการอยู่ป่า, ผู้รักการอยู่ป่า ของเดิมใช้ พนรัต
วันรัต เป็นนามที่ได้มาจากลังกา สันนิษฐานตามคำแปลว่าคงเป็นสังฆนายกฝ่ายอรัญวาสี คู่กับพระพุทธโฆษาจารย์ สังฆนายกฝ่ายคามวาสี นามนี้มีปรากฏฏครั้งแรกในหนังสือพระราชพงศาวดารในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ที่มีชื่อเสียงปรากฏเด่นชัดคือ สมเด็จพระวันรัต วัดป่าแก้ว ซึ่งได้เข้าไปถวายพระพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขอพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าราชการที่ตามเสด็จ�! �ม่ทันในครั้งทำยุทธหัตถี
วันรัต ในปัจจุบันใช้เป็นพระราชทินนามสมเด็จพระราชาคณะ เรียกเต็มว่า สมเด็จพระวันรัต พระมหาเถระผู้จะได้รับพระราชทานนามนี้จะต้องมีความสำคัญมากในด้านภูมิธรรม โดยเฉพาะความป็นผู้ยินดีในการปฏิบัติกรรมฐาน ยินดีในการปลีกวิเวกไม่มีความคิดเห็น: