วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550ราชวงศ์อาหม ปกครองอาหมมาเกือบ ๖๐๐ ปี นับตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๔รายพระนามกษัตริย์ในราชวงศ์อาหม มีดังนี้

สุกาฟ้า พ.ศ. ๑๗๗๑-๑๘๑๑
สุดทิวฟ้า พ.ศ. ๑๘๑๑-๑๘๒๔
สุพินฟ้า พ.ศ. ๑๘๒๔-๑๘๓๖
สุขางฟ้า พ.ศ. ๑๘๓๖-๑๘๗๕ (ทางลานช้างมีชื่อขว้างฟ้า)
สุกรังฟ้า พ.ศ. ๑๘๒๕-๑๘๐๗
สุทุฟ้า พ.ศ. ๑๘๐๗-๑๙๑๙
ว่างกษัตริย์ พ.ศ. ๑๙๑๙-๑๙๒๓
ท้าวขำติ พ.ศ. ๑๙๒๓-๑๙๓๒
ว่างกษัตริย์ พ.ศ. ๑๙๓๒-๑๙๔๐

ราชธานีชารายเทโว

สุดางฟ้า พ.ศ. ๑๙๔๐-๑๙๕๐
สุจางฟ้า พ.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๖๕
สุฟากฟ้า พ.ศ. ๑๙๖๕-๑๙๘๒
สุแสนฟ้า พ.ศ. ๑๙๘๒-๒๐๓๑
สุเหนฟ้า พ.ศ. ๒๐๓๑-๒๐๓๖
สุพิมฟ้า พ.ศ. ๒๐๓๖-๒๐๔๐

ราชธานีชารากูจา (ชากุยะ)

สุหังฟ้า (ทิหิงเกียราชา) พ.ศ. ๒๐๔๐-๒๐๘๒ มีพระนามฮินดูว่า สวรรคะนารายณ์

ราชธานีพกะตา

สุเคลนเมือง พ.ศ. ๒๐๘๒-๒๐๙๕
สุขามฟ้า พ.ศ. ๒๐๙๕-๒๑๔๖
สุแสงฟ้า พ.ศ. ๒๑๔๖-๒๑๘๔ มีพระนามฮินดูว่า ประทับ สิงห์

ราชธานีครหคาออน

สุรามฟ้า พ.ศ. ๒๑๘๔- ๒๑๘๗ มีพระนามฮินดูว่า ภะกา ราชา
�
ราชธานีไทมุง/รังปุระ

สุทยินฟ้า พ.ศ. ๒๑๘๗-๒๑๙๑ มีพระนามฮินดูว่า นรียา ราชา และมีชื่อว่า โกเกระ แปลว่า หลังโก่ง

ราชธานีครหคาออน

สุทามหล้า พ.ศ. ๒๑๙๑-๒๒๐๖ มีพระนามฮินดูว่า ชยธวัช สิงห์
ราชวงศ์อาหม
ราชธานีครหคาออน/พกะตา

สุพุงเมือง พ.ศ. ๒๒๐๖-๒๒๑๓ มีพระนามฮินดูว่า จักรธวัช สิงห์
สุนยาตฟ้า พ.ศ. ๒๒๑๓-๒๒๑๕ มีพระนามฮินดูว่า อุทัยยาทิตยะ สิงห์
สุขล้ำฟ้า พ.ศ. ๒๒๑๖-๒๒๑๘ มีพระนามฮินดูว่า รามธวัช
สุหุง หรือ สุหุงเมือง พ.ศ ๒๒๑๘ (๒๑ วัน)
โคบาร์ พ.ศ. ๒๒๑๘ (๑ เดือน)
สุยินฟ้า พ.ศ. ๒๒๑๘-๒๒๒๐
สุทัยฟ้า พ.ศ. ๒๒๒๐-๒๒๒๒
สุลิคฟ้า พ.ศ. ๒๒๒๒-๒๒๒๔ มีพระนามฮินดูว่า ละรา ราชา

ราชธานีพกะตา/ครหคาออน

สุพาตฟ้า พ.ศ. ๒๒๒๔-๒๒๓๙ มีพระนามฮินดูว่า คทาธาร สิงห์

ราชธานีบารโคลา

สุขรุงฟ้า พ.ศ. ๒๒๓๙-๒๒๕๗ มีพระนามฮินดูว่า รุทร สิงห์

ราชธานีครหคาออน

สุทานฟ้า พ.ศ. ๒๒๕๗-๒๒๘๗ มีพระนามฮินดูว่า สิบ สิงห์
สุเนนฟ้า พ.ศ. ๒๒๘๗-๒๒๙๔ มีพระนามฮินดูว่า ประมัต สิงห์
สุรามฟ้า พ.ศ. ๒๒๙๔-๒๓๑๒ มีพระนามฮินดูว่า รามเชศวร สิงห์
สุเนียวฟ้า พ.ศ. ๒๓๑๒-๒๓๒๓ มีพระนามฮินดูว่า ลักษมี สิงห์

ราชธานีรังปุระ

สุหิตปางฟ้า พ.ศ. ๒๓๒๓-๒๓๓๘ มีพระนามฮินดูว่า โกรินาถ สิงห์
สุกลิงฟ้า พ.ศ. ๒๓๓๘-๒๓๕๓ มีพระนามฮินดูว่า กมเรศวร สิงห์
สุทินฟ้า(ครั้งที่๑)พ.ศ. ๒๓๕๓-๒๓๖๑ มีพระนามฮินดูว่า จันทรกานต์ สิงห์
ไม่มีพระนามอาหม พ.ศ. ๒๓๖๑-๒๓๖๒ มีพระนามฮินดูว่า ปุรันทาร สิงห์

การปกครองภายใต้อาณัติแห่งพม่า๒๓๖๒-๒๓๖๗


ว่างกษัตริย์ พ.ศ. ๒๓๗๐ - พ.ศ. ๒๓๗๗

อังกฤษเข้ามายึดอัสสัมตอนใต้ พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๗๐
สนธิสัญญายันดะโบ พ.ศ. ๒๓๗๐-๒๓๗๗
ปุรันทาร สิงห์ (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๓๗๗-๒๓๘๒

ไม่มีความคิดเห็น: