วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ลิ่ม

ลิ่ม เป็นเครื่องมือกลพื้นฐาน ซึ่งโดยหลักการคือการใช้พื้นเอียงในการแยกของสองสิ่งออกจากกัน การให้แรงในแนวตั้งฉากกับส่วนหัว จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแรงตั้งฉากไปแนแรงในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียง
จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกล ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของความยาวและความกว้างของตัวลิ่ม โดย ถ้าลิ่มมีความกว้างมาก จะต้องใช้แรงมากกว่า ลิ่มที่มีความกว้างน้อยกว่า ตัวอย่างของการใช่ลิ่ม เช่น ขวาน ตะปู มีด สิ่ว เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น: