วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เมลินดา

ยศข้าราชการพลเรือนในราชสำนักในสมัยก่อนพ.ศ. 2475 แบ่งได้เป็น 3 ชนิดดังนี้สารบัญ

มหาเสวก ตรี โท เอก เทียบชั้นนายพล ตรี โท เอก
เสวก ตรี โท เอก เทียบชั้นนายพัน ตรี โท เอก
รองเสวก ตรี โท เอก เทียบชั้นนายร้อย ตรี โท เอก
จ่าพันทนาย เทียบชั้น จ่านายสิบ
พันทนาย ตรี โท เอก เทียบชั้นนายสิบ ตรี โท เอก
พันทนาย เทียบชั้น พลทหาร

ไม่มีความคิดเห็น: