วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550


สารบัญ
ก่อนปี พ.ศ. 2312 เนปาลยังไม่ได้รรวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน จนกระทั่งผู้ปกครองเผ่ากุรข่า นามว่าปฐวี นารยัน ชาห์ มีชัยชนะต่อราชวงศ์มัลละ แล้วตั้งราชวงศ์ชาห์ ขึ้นปกครองประเทศ ต่อมาก็ได้ขยายอาณาเขต จนถึงแม่น้ำคงคาทางใต้ การกระทำดังนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งกับอังกฤษ จนเกิดสงครามขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2357 - พ.ศ. 2359 ต่อมาได้มีการทำสัญญาสงบศึกกัน ต่อมาชัง บาฮาดูร์ สามา�! �ถโค่นล้มกษัตริย์กุรข่าลงได้แล้วตั้งราชวงศ์รานะซึ่งปกครองประเทศอยู่ในปัจจุบันประวัติศาสตร์
ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล เมืองหลวงชื่อ กาฐมาณฑุการเมือง
เนปาลแบ่งเป็น 14 เขต (zones - anchal) ดังนี้

เขตบากมาติ
เขตเภรี
เขตธวัลคิรี
เขตคันดากิ
เขตชนกปุระ
เขตการ์นาลี
เขตโกษิ
เขตลุมพินี
เขตมหากาลี
เขตเมจี
เขตนรยานี
เขตรัปติ
เขตสกรมาธา
เขตเสทิ
�
การแบ่งเขตการปกครอง
พื้นที่เกษตรกรรมมีเพียงร้อยละ 17 พืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ข้าวเจ้า พื้นที่ 2 ใน 3 ปกคลุมด้วยป่าไม้ มีการตัดไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมไม้อัด โรงงานอุตสากรรมขนาดเล็กที่แปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงงานน้ำตาล โรงงานกระดาษ
รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศได้มาจากการค้าแรงงานของชาวเนปาลีที่อยู่ต่างประเทศ และส่งเงินกลับมาให้กับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเนปาล
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีจุดสนใจอยู่ที่การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เช่นการเดินเขา ปีนเขา และล่องแก่งเศรษฐกิจ


ประเทศเนปาล
เชื้อชาติ
(*)แต่ผลสำรวจจากองค์กรอิสระสำรวจว่า 40% ของประชากรเป็นชาวพุทธ

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 81%
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน 11%
ศาสนาอิสลาม 4.2%
ศาสนาคริสต์ 1.4%

ไม่มีความคิดเห็น: